ANBI

  1. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Maarn – Maarsbergen
   
RSIN/Fiscaal   nummer: 824130376
Website adres: www.PKNMM.nl
E-mail: Scribapknmm@gmail.com
Adres: Kapelweg 45
Postcode: 3951 AB
Plaats: Maarn
Postadres: Kapelweg 45
Postcode: 3951 AB
Plaats: Maarn

De Protestantse gemeente te Maarn-Maarsbergen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. De kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.pkn.nl/kerkorde 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Maarn – Maarsbergen.

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Maarn – Maarsbergen
   
RSIN/Fiscaal   nummer: 824130406
Website adres: www.pknmm.nl
E-mail: Scribapknmm@gmail.com
Adres: Kapelweg 45
Postcode: 3951 AB
Plaats: Maarn
Postadres: Kapelweg 45
Postcode: 3951 AB
Plaats: Maarn

De diaconie van de Protestantse Gemeente te Maarn – Maarsbergen is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5 lid 2 van de kerkorde. Zie www.pkn.nl/kerkorde 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde PKN.

De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Deze is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Maarn – Maarsbergen en op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Maarn – Maarsbergen.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 25 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 5 personen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Het College van Diakenen telt 10 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de diaconie.

De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges. Verder hebben zowel de Kerkenraad als beide colleges voor het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, artikel 8).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 – Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Hier vindt u het beleidsplan 2020-2025 van onze eigen gemeente.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u in de Generale Regelingen binnen de kerkorde. Echter binnen de Protestantse Gemeente te Maarn – Maarsbergen zijn de predikanten de enigen die een beloning voor hun werk ontvangen.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

Protestantse Gemeente te Maarn – Maarsbergen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Diaconie van de Protestantse gemeente te Maarn – Maarsbergen
De verwachte bestedingen (begroting) van de Diaconie sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk diaconale werk vertoont een grote mate van continuïteit.
Rampen dan wel andere calamiteiten kunnen vragen om snelle financiële hulp.
In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Protestantse Gemeente te Maarn – Maarsbergen
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Kerk begroting   rekening   rekening
  2021   2021   2020
baten          
 Opbrengsten uit bezittingen  €    38.000    €    28.274    €    21.243
 Bijdragen gemeenteleden  €  178.000    €  203.931    €  189.169
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €      5.300    €    27.818    €      9.818
Totaal baten  €  221.300    €  260.023    €  220.230
           
lasten          
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €      8.750    €      4.446    €      4.948
 Bestedingen pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  €  120.850    €  115.828    €  136.608
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €    10.250    €      9.820    €    12.400

 Lasten kerkelijke gebouwen (exclusief afschrijving)

 €    64.300 
   €    75.905    €    60.079
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €      6.600    €      4.230    €      4.787
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €    15.500    €    53.543    €    22.714
 Afdracht door te zenden collectes  €    10.000    €      8.746    €      9.048
Totaal lasten  €  236.250    €  272.518    €  250.584
           
Resultaat (baten – lasten)  €   -14.950    €  – 12.495    €  -30.354

 

Toelichting
Verslag van het college van kerkrentmeesters
Bijgaand ontvangt u de jaarrekening 2021 van de Protestantse Gemeente te Maarn- Maarsbergen. Ondanks of dankzij het coronajaar is het resultaat uitgekomen op € 5.435,- negatief tegenover een verwacht negatief resultaat van € 8.700.
Zowel voor de Dorpskerk als Ontmoetingskapel werden er enkele “groot onderhoud” werkzaamheden verricht. In de Dorpskerk onderging het orgel een renovatie terwijl bij de Ontmoetingskapel het buitenwerk van nieuw schilderwerk werd voorzien. Beide investeringen werden voornamelijk uit de “voorzieningen” bekostigd. Waar middelen in de voorzieningen ontbraken is het ten laste van de lopende resultaten 2021 gegaan.

Baten

Baten onroerend goed:
Hoewel de inkomsten uit verhuur, ondanks de corona-situatie toch redelijke opbrengsten kende was de hoop tevens gevestigd op investering in onroerend goed. Eind 2020 werd geopteerd voor investering in onroerend goed als woningen om die te kunnen verhuren. Door de overspannen huizenmarkt werd in 2021 gekozen voor investering in beleggingen. (Zie resultaat)

Bijdragen levend geld:
Positief is te melden dat de inkomsten uit vrijwillige bijdragen, ondanks een dalend aantal actieve gemeenteleden, met circa € 2.000 beter was dan verwacht. Dankzij de inspanningen van de Dorpskerk werden, met name voor de restauratie van het orgel en inrichting de nodige subsidies binnen gehaald. Deze worden in eerste instantie onder giften geboekt waarna zij naar de voorzieningen worden overgeheveld. Overige giften en collecten waren hoger dan vanwege de coronasituatie zijn ingeschat. De eindejaarscollecte werd voor 2021 actiever ingezet hetgeen geresulteerd heeft in een positieve bijdrage van ruim € 6.654.

Door te zenden collecten:
Iets minder dan verwacht vanwege beperkte fysieke kerkdiensten.

Subsidies en bijdragen derden:
De jaarlijkse subsidie voor onderhoud van de Dorpskerk a € 5.318 en een verwachte subsidie voor de inspanningen van Buro De Boer vanuit PKN Nederland a € 22.500. (twee aanvragen van € 20.000 en € 2.500)

Lasten:
Lasten kerkgebouwen:
De uitgaven aan Dorpskerk en Ontmoetingskapel waren hoger als gevolg van de eerder genoemde investeringen in renovatie orgel en inrichting en schilderwerk. Voor beide kerken gold dat als gevolg van de beperkte kerkdiensten de kosten van energie en water minder waren dan begroot. Binnen de Ontmoetingskerk is een afspraak gemaakt om uitvaarten en andere activiteiten van niet gemeenteleden waarbij kosters worden ingezet een vergoeding te verstrekken. Vervolgens schenken de kosters de vergoeding voor een dotatie van beeld en geluid. Als gevolg van een administratieve fout werd de vergoeding de afgelopen vier jaar niet aan de dotatie toegevoegd waardoor de € 2.700 een eenmalige correctie is voor de periode 2018-2019-2020 en 2021. Per abuis staat 50% ten laste van Dorpskerk, dit dient nog hersteld te worden

Pastoraat:
Blijft met € 115.000 binnen de begrote kaders (€ 120.000), geen bijzonderheden te melden.

Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten:
Als gevolg van de maatregelen die de overheid oplegde zijn er minder activiteiten geweest.

Kosten van beheer:
De gemeente heeft in 2021 de opdracht gegeven te kijken naar een andere organisatiestructuur en grotere ‘onafhankelijkheid’ van wijkgemeenten. Hier voor is adviesbureau De Boer ingeschakeld. De kosten van het adviesbureau, minus de verwachte subsidie, uit komt op circa minus € 32.000. Verwacht wordt voor circa € 22.000 aan subsidies te kunnen ontvangen van het landelijk buro, zodat de kosten van het advies uitkomen op circa € 10.000.

Rentelasten:
Als gevolg van de negatieve rente die de bank in rekening brengt boven de € 100.000 zijn de rentelasten voor 2021 circa € 5.500.

Incidentele baten en lasten:
In 2021 werd besloten voor € 250.000 te gaan beleggen. Het koersresultaat aan het einde van het jaar bedroeg € 5.350.

Bestemmingsreserve:
Fonds pastoraat: Uit het fonds voor pastoraal werk in de Dorpskerk werd voor 2021 € 6.760 onttrokken, zijnde 7/40 deel van de predikantskosten. Beleggingen: Doordat het een fictief resultaat uit beleggingen betreft worden koerswinsten en – verliezen toegevoegd aan de dotatie reserve koersverschillen.

Gert Jan van Soomeren
penningmeester

 

 

Rekening

Begroting 2021

Rekening 2021

Rekening 2020

 

Baten

 

Rente van Banken

€              5,00

€              –

€              2,92

 

Vrijwillige bijdrage Diaconie

€       3.900,00

€       5.232,00

€       7.186,45

 

Giften

€          750,00

€       1.549,01

€          470,02

 

Overige opbrengsten levend geld

€          175,00

€          732,15

€            49,27

 

Door te zenden collecten en giften diaconale aard plaatselijk

€       6.100,00

€       5.422,74

€       6.286,35

 

Door te zenden collecten en giften diaconale aard regionaal / landelijk

€       2.000,00

€       2.968,26

€       2.846,07

 

Door te zenden collecten en giften diaconale aard wereldwijd

€       3.000,00

€       5.411,24

€       5.193,67

 

Door te zenden collecten en giften diaconale noodhulp

€                   –

€       3.815,35

€              –

 

Door te zenden collecten en giften overig (zendingbussen)

€          700,00

€       1.159,30

€          710,37

 

Totale Baten

€     16.630,00

€     26.290,05

€     22.745,12

 

 

 

Lasten

 

Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten

€      1.825,00   

€       1.009,34

€        1.214,71

 

Diaconaal quotum

€         900,00

€          826,24

€           867,81

 

Overige bijdragen en contributies

€         100,00

€              –

€              –

 

Bankkosten

€         450,00

€          487,31

€           236,05

 

Bijdrage vakantiekosten doelgroep

€         500,00

     

Overige lasten diaconaal werk plaatselijk

€      3,150,00

€       1.362,84

€        1.660,17

 

Aanvullende betaling doorzendcollecte

      nvt

     nvt

nvt

 

Afdracht bijdrage inzake noodhulp

€      1.500,00

€       3.200,00

€       1.500,00

 

Door te zenden collecten en giften diaconale aard plaatselijk

€      7.500,00

€       5.422,74

€       7.025,61

 

Door te zenden collecten en giften diaconale aard regionaal / landelijk

€      2.900,00

€       2.968,26

€       3.521,45

 

Door te zenden collecten en giften diaconale aard wereldwijd

€      3.600,00

€       5.411,24

€       5.417,85

 

Door te zenden collecten en giften diaconale noodhulp

 

€       3.815,35

   

Door te zenden collecten en giften overig (zendingbussen)

€        600,00

€       1.159,30

€          710,37

 

Totale lasten

€   23.025,00

€     25.662,62

€     22.154,02

 

 

     

Resultaat

€  –  6.395,00

€          627,43

€           591,10