Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

Voorrang voor kerkelijke activiteiten, kerkdiensten, kerkelijke vergaderingen en uitvaarten

 1. Verhuur voor niet-kerkelijke doeleinden kan plaatsvinden gedurende de hele week, uitgezonderd de zondag, de Christelijke feestdagen, de avond van bid- en dankdag, Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen. Huur voor meerdere dagen, (structureel huren) kan alleen overdag.
 2. De verhuur van de kerkelijke ruimtes kan te allen tijde ontbonden worden voor speciale kerkelijke activiteiten zoals bijv. rouwdiensten. Wel moet eerst gekeken worden naar alternatieven.
 3. In overleg:
  – wordt de huur teruggestort of
  – indien beschikbaar zal een eigen locatie als alternatief aangeboden worden (in de Ontmoetingskapel in Maarn of de Dorpskerk in Maarsbergen)
 4. De kerkenraad is gerechtigd om verhuur van haar ruimten te weigeren / op te zeggen indien zij vindt dat de verhuuractiviteiten niet overeenkomen met het karakter van de kerk.
 5. De bijlage met ‘overige voorwaarden’ zijn van toepassing

Activiteiten in (kerkelijke) ruimten mogen, indien ze niet conflicteren met onderstaande voorwaarden:

 1. Indien uit een gesprek met de huurders blijkt dat zij niet respectvol en verantwoordelijk omgaan met het kerkelijke bestemming van het gebouw..
 2. Er voldoende (on)betaalde medewerkers voor o.a. koster, administratie, beheer, schoonmaak, BHV beschikbaar zijn.
 3. Wanneer kerkelijke vergaderingen en vormingswerk gepland zijn in de agenda, zijn de ruimten niet beschikbaar.
 4. Films/ activiteiten die passend zijn bij de locatie.

Algemene regels voor de verhuur van de Ontmoetingskapel, Dorpskerk en bijgebouwen

 1. Alle nieuwe aanvragen worden gezamenlijk getoetst door de kerkrentmeester van de Ontmoetingskapel
  in Maarn en de kerkrentmeester van de Dorpskerk in Maarsbergen.
 2. Bij een niet eensluidend standpunt vindt er overleg plaats met het college van kerkrentmeesters.
 3. Specifieke gevallen bij twijfel voorleggen aan kerkenraad.
 4. Het Liturgisch centrum in de kerkzaal mag niet zonder toestemming  van dienstdoende koster of coördinator van de verhuur veranderd worden, c.q. voorwerpen mogen niet worden verplaatst. 

Bijlage Algemene Voorwaarden

 1. Bij de huurprijs is het gebruik van de keuken en hal met inventaris, kopjes en apparatuur inbegrepen als besproken.
 2. Nieuwe huurders hebben een proefperiode van een jaar.
 3. Nieuwe huurders betalen borg van € 120,-. Borg wordt na beëindiging huurperiode en na vertrek netjes achterlaten terugbetaald.
 4. Huurders zijn aansprakelijk voor schade.
 5. In het gehele gebouw mag niet worden gerookt.
 6. Het onder invloed zijn van, het in het bezit hebben van, het gebruik van en/of handel drijven in soft en of harddrugs is ten strengste verboden (en wordt de politie ingeschakeld).
 7. Alcohol houdende drank mag alleen gebruikt worden door personen boven de 18 jaar.
 8. Geen open vuur in de kerk en bijgebouwen; het gebruik van kaarsen is alleen toegestaan in overleg coördinator van de verhuur.
 9. Gebruik terras alleen in overleg.
 10. I.v.m. brandveiligheid  is niet toegestaan om te frituren, fonduen of dergelijke in de zalen.
 11. Aan het plafond, muren en de lampen mag niets worden bevestigd, tenzij dit is in overleg is gegaan met de coördinator van de verhuur.
 12. Versierselen bestaan uitsluitend uit onbrandbare materialen.
 13. Vluchtwegen dienen te allen tijde vrij van obstakels te zijn en te blijven.
 14. Annuleren tot 48 uur voor het tijdstip van aanvang huur is kosteloos. Bij annulering binnen 48uur worden de huurkosten in rekening gebracht.  Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden aan de verhuurder ().
  Voor reserveringen op zaterdagen geldt: Annuleren tot 14 dagen uur voor het tijdstip van aanvang huur is kosteloos. Bij annulering binnen 14 dagen worden de huurkosten in rekening gebracht.  Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden aan de verhuurder ().
 15. Schade aan serviesgoed en inventaris is voor rekening van de huurder.
 16. Er mag niet onderverhuurd worden.
 17. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van eigendommen van de huurder en zijn gasten, tijdens het gebruik van de zaal.

Versie: 24-2-2018