­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

  1. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Maarn - Maarsbergen
   
RSIN/Fiscaal   nummer: 824130376
Website adres: www.PKNMM.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Kapelweg 45
Postcode: 3951 AB
Plaats: Maarn
Postadres: Kapelweg 45
Postcode: 3951 AB
Plaats: MaarnDe Protestantse gemeente te Maarn-Maarsbergen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. De kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.pkn.nl/kerkorde 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Maarn - Maarsbergen.


Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Maarn - Maarsbergen
   
RSIN/Fiscaal   nummer: 824130406
Website adres: www.pknmm.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Kapelweg 45
Postcode: 3951 AB
Plaats: Maarn
Postadres: Kapelweg 45
Postcode: 3951 AB
Plaats: Maarn


D
e diaconie van de Protestantse Gemeente te Maarn - Maarsbergen is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5 lid 2 van de kerkorde. Zie www.pkn.nl/kerkorde 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde PKN.

De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Deze is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Maarn - Maarsbergen en op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Maarn - Maarsbergen.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 25 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 5 personen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Het College van Diakenen telt 10 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de diaconie.

De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges. Verder hebben zowel de Kerkenraad als beide colleges voor het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, artikel 8).C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Hier vindt u het beleidsplan 2020-2025 van onze eigen gemeente.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u in de Generale Regelingen binnen de kerkorde. Echter binnen de Protestantse Gemeente te Maarn – Maarsbergen zijn de predikanten de enigen die een beloning voor hun werk ontvangen.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

Protestantse Gemeente te Maarn – Maarsbergen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Diaconie van de Protestantse gemeente te Maarn – Maarsbergen
De verwachte bestedingen (begroting) van de Diaconie sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk diaconale werk vertoont een grote mate van continuïteit.
Rampen dan wel andere calamiteiten kunnen vragen om snelle financiële hulp.
In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Protestantse Gemeente te Maarn – Maarsbergen
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Kerk begroting   rekening   rekening
  2019   2019   2018
baten          
 Opbrengsten uit bezittingen  €    48.200    €    67.916    €    62.608
 Bijdragen gemeenteleden  €  204.900    €  192.416    €  192.797
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €      -    €    39.625    €      6.722 
Totaal baten  €  253.100    €  299.957    €  262.127
           
lasten          
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €    13.700    €      7.191    €    12.697
 Bestedingen pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  €  150.200    €  153.897    €  134.427
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €    11.200    €    10.335    €    11.230
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €    79.100    €  101.420    €    83.276
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €      7.000    €      5.747    €      3.923
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €    16.000    €    28.179    €    18.270
 Afdracht door te zenden collectes  €    18.200    €    17.992    €    18.602
Totaal lasten  €  295.400    €  324.761    €  282.407
           
Resultaat (baten - lasten)  €   -36.500    €  - 24.804    €  -20.280
           
Bestemmingsreserves en -fondsen          
Toevoeging aan onderhoudsfondsen  €   -    € -    €  -
Onttrekking aan fonds pastoraat  €     -8.500    €     -9.265    €  -10.212
Totaal   €     -8.500    €     -9.265    €  -10.212
Resultaat totaal  €   -28.000    €   -15.539    €  -10.068


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud,
energie, belastingen en verzekeringen) en aan onkosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Diaconie van de Protestantse gemeente te Maarn – Maarsbergen
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

 

 

Begroting

Rekening 

Rekening 

 

2019

2019

2018

Baten

     

Rente van banken

 €              70,00

 €              3,34

 €            16,95

Vrijwillige bijdrage Diaconie

 €         4.000,00

 €       4.124,70

 €       4.266,00

Giften

 €            350,00

 €          190,00

 €          250,00

Overige opbrengsten levend geld

 €            200,00

 €            40,56

 €          246,86

Door te zenden collecten en giften diaconale aard plaatselijk

 €         9.500,00

 €       7.921,52

 €       8.164,44

Door te zenden collecten en giften diaconale aard regionaal/landelijk

 €         2.900,00

 €       3.257,77

 €       3.304,01

Door te zenden collecten en giften diaconale aard wereldwijd

 €         3.600,00

 €       4.652,46

 €       4.126,45

Door te zenden collecten en giften diaconale noodhulp

 

 €                  -  

 €          791,95

Door te zenden colleceten en giften overig (zendingsbussen)

 €         1.300,00

 €       1.319,18

 €       1.324,01

Totale baten

 €       21.920,00

 €     21.509,53

 €     22.490,67

       

Lasten

     

Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten

 €            375,00

 €          980,16

 €       1.055,51

Diaconaal quotum

 €         1.100,00

 €          979,09

 €       1.008,99

Overige bijdragen en contributies

 €            100,00

 €          127,45

 €            86,87

Bankkosten

 €            210,00

 €          188,18

 €          205,00

Overige lasten diaconaal werk plaatselijk

 €         4.500,00

 €          940,19

 €       2.903,58

Aanvullende betaling doorzendcollecte

 €                    -  

 €          100,00

 €          501,20

Afdracht bijdrage inzake noodhulp

 €         1.500,00

 €       1.000,00

 €       1.500,00

Door te zenden collecten en giften diaconale aard plaatselijk

 €         9.500,00

 €       7.921,52

 €       8.164,44

Door te zenden collecten en giften diaconale aard regionaal/landelijk

 €         2.900,00

 €       3.257,77

 €       3.304,01

Door te zenden collecten en giften diaconale aard wereldwijd

 €         3.600,00

 €       4.652,46

 €       4.126,45

Door te zenden collecten en giften diaconale noodhulp

 

 €                  -  

 €          791,95

Door te zenden colleceten en giften overig (zendingsbussen)

 €         1.300,00

 €       1.319,18

 €       1.324,01

Totale lasten

 €       25.085,00

 €     21.466,00

 €     24.972,01

       

Resultaat 

 €       -3.165,00

 €            43,53

 €      -2.481,34

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

­