­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

  1. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Maarn - Maarsbergen
   
RSIN/Fiscaal   nummer: 824130376
Website adres: www.PKNMM.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Kapelweg 45
Postcode: 3951 AB
Plaats: Maarn
Postadres: Kapelweg 45
Postcode: 3951 AB
Plaats: MaarnDe Protestantse gemeente te Maarn-Maarsbergen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. De kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.pkn.nl/kerkorde 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Maarn - Maarsbergen.


Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Maarn - Maarsbergen
   
RSIN/Fiscaal   nummer: 824130406
Website adres: www.pknmm.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Kapelweg 45
Postcode: 3951 AB
Plaats: Maarn
Postadres: Kapelweg 45
Postcode: 3951 AB
Plaats: Maarn


D
e diaconie van de Protestantse Gemeente te Maarn - Maarsbergen is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5 lid 2 van de kerkorde. Zie www.pkn.nl/kerkorde 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde PKN.

De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Deze is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Maarn - Maarsbergen en op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Maarn - Maarsbergen.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 25 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 5 personen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Het College van Diakenen telt 10 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de diaconie.

De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges. Verder hebben zowel de Kerkenraad als beide colleges voor het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, artikel 8).C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Hier vindt u het beleidsplan 2020-2025 van onze eigen gemeente.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u in de Generale Regelingen binnen de kerkorde. Echter binnen de Protestantse Gemeente te Maarn – Maarsbergen zijn de predikanten de enigen die een beloning voor hun werk ontvangen.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

Protestantse Gemeente te Maarn – Maarsbergen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Diaconie van de Protestantse gemeente te Maarn – Maarsbergen
De verwachte bestedingen (begroting) van de Diaconie sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk diaconale werk vertoont een grote mate van continuïteit.
Rampen dan wel andere calamiteiten kunnen vragen om snelle financiële hulp.
In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Protestantse Gemeente te Maarn – Maarsbergen
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Kerk begroting   rekening   rekening
  2020   2020   2019
baten          
 Opbrengsten uit bezittingen  €    34.150    €    21.243    €    67.916
 Bijdragen gemeenteleden  €  182.900    €  189.169    €  192.416
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €      5.300    €      9.818    €    39.625
Totaal baten  €  222.350    €  220.230    €  299.957
           
lasten          
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €    11.200    €      4.948    €      7.191
 Bestedingen pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  €  135.550  €  136.608  €  154.687
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €    11.600  €    12.400  €    10.335

 Lasten kerkelijke gebouwen (exclusief afschrijving)

€     65.550
 €    60.079  €  101.420
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €      6.600    €      4.787    €      5.747
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €    14.650    €    23.714    €    28.179
 Afdracht door te zenden collectes  €    15.700    €      9.048    €    17.992
Totaal lasten  €  260.850    €  250.584    €  324.761
           
Resultaat (baten - lasten)  €   -38.500    €  - 30.354    €  -24.804


Toelichting
Verslag van het college van kerkrentmeesters
Voor u ligt jaarrekening 2020 van de Protestantse Gemeente te Maarn- Maarsbergen De jaarrekening geeft de financiële positie weer per ultimo 2020 van de baten en lasten over 2020. Waar relevant is een vergelijking gemaakt met de begroting 2020. Uitgangspunt van het College van Kerkrentmeesters is het voeren van een verantwoord en transparant financieel beleid. Hiermee wordt verstaan dat er in beginsel een gezonde basis moet zijn waarbij baten en lasten in balans dienen te zijn. Het bezit van voldoende eigen vermogen mag geen argument zijn om structureel nadelig van dit basisbeginsel af te wijken.
De jaarrekening van de Protestantse Gemeente te Maarn- Maarsbergen is samengesteld uit de administratie die, sedert begin 2018, door de KKA in Amersfoort wordt verwerkt.

Voor 2020 kunnen wij vaststellen dat het operationeel resultaat is uitgekomen op een negatief saldo van € 30.354 terwijl er een negatief resultaat van € 38.500 was voorzien.

Naast het operationeel resultaat wordt in de jaarrekening over 2020 gesproken over een incidenteel positief resultaat van ruim € 58.000. Dit betreft het verschil tussen verkoopprijs van de pastorieën en de waardering op basis van WOZ-waarde in 2019.

Hoewel het uiteindelijk resultaat uitkomt op positief resultaat van € 28.000 verdient het de voorkeur om in de communicatie naar kerkenraad en gemeente uit te gaan van het operationeel negatief resultaat over 2020 van € 30.354 omdat hiermee beter te duiden is wat de gevolgen van jaarlijkse, reguliere inkomsten en uitgaven zijn.

Boekjaar 2020 wordt overschaduwd door de corona-crises hetgeen impact heeft gehad op het reilen en zeilen van de gemeente en daarmee ook het College van Kerkrentmeesters. Daarnaast vonden er medio 2020 bestuurswisselingen plaats. Voorzitter Jan Maarten van der Meulen, secretaris Joke van de Essenburg en ouderling-kerkrentmeester Kees van Ginkel gaven het stokje over aan respectievelijk Erwin Amersfoort, Caroline Bergh en Henk Rommers. Het gevolg is geweest dat er vertraging is ontstaan in beleidsvoornemens, zoals de aankoop van nieuw onroerend goed met de opbrengst van de pastorieën.

Belangrijke onder- en overschrijdingen ten opzichte van de begroting zijn:

Baten
: • Opbrengst onroerende zaken: -/- € 12.000
               Doordat er geen nieuw onroerend werd aangekocht bleven de inkomsten achter bij de begroting. Verwacht was per medio 2020 inkomsten te
               genereren.
            • Opbrengsten levend geld: +/+ € 13.000
              Hogere opbrengsten uit vrijwillige bijdragen, giften en opbrengsten van kerkblad Ten Dienste die in deze categorie worden geboekt.
            • Collecten en giften: -/- € 6.700 Protestantse gemeente te Maarn-Maarsbergen College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2020 Conceptversie 26-
               04-2021 14:14 4 Blijven achter bij de begrote inkomsten, voornamelijk als gevolg van sluiten van de kerkdeuren in maart 2020. Met name de eerste
               maanden van de coronacrisis waren slecht voor de inkomsten omdat er nog gewenning moest ontstaan met het digitaal collecteren. Dankzij een gift
               van de Valkenburcht van € 4.500 bleef de realisatie hiermee € 2.100 achter bij de begroting.

Lasten: • De lasten van kerkgebouwen en overig onroerend goed: -/- € 5.000 Deze bedroegen in 2020 ruim € 60.000. Doordat er geen nieuw onroerend goed is
               aangeschaft was er geen sprake van kosten voor belastingen, verzekeringen, dotaties. Hierdoor bleven de lasten € 5.000 lager dan eerder begroot.
             • De kosten van pastoraat waren met +/+ € 1.000 nagenoeg conform begroting. • Kosten kerkelijke activiteiten: -/- € 6.200 Als gevolg van de
               coronacrisis was het gedeeltelijk sluiten van de kerken werden veel activiteiten geschrapt hetgeen leidde tot lagere lasten.
             • Verplichtingen/ bijdragen andere organen: +/+ € 800 Afdracht van het verplichte quotum was ruim € 1.100 en afdracht solidariteitskas € 100 lager dan
                begroot. Daar stond tegenover dat de afrekening 2020 van de Raad van Kerken Maarn circa € 2.000 hoger uitviel.
             • Kosten van beheer, administratie en archief: +/+ € 7.500 Voornaamste afwijkingen worden veroorzaakt door Ten Dienste, die hier wordt verantwoord
                en niet begroot was (+€ 3.000), Overige kosten, te weten inhuur advocaat en Kerkvitaal (+ € 3.250)
             • Rentelasten: +/+ € 500 Wordt veroorzaakt doordat boeterente dient te worden betaald over saldi > € 250.000 op een bank- of spaarrekening.

April 2021 Het College van Kerkrentmeesters

Diaconie van de Protestantse gemeente te Maarn – Maarsbergen
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

 

 

Begroting

Rekening 

Rekening 

 

          2020

         2020

          2019

Baten

     

Rente van banken

 €              70,00

 €              2,92

  €            3,34

Vrijwillige bijdrage Diaconie

 €         4.000,00

 €       7.186,47

 €      4.124,70

Giften

 €            350,00

 €          470,02

 €         190,00

Overige opbrengsten levend geld

 €            200,00

 €            49,27

 €           40,56

Door te zenden collecten en giften diaconale aard plaatselijk

 €         9.500,00

 €       6,286,35

 €       7.921,52

Door te zenden collecten en giften diaconale aard regionaal/landelijk

 €         2.900,00

 €      2.846,07

 €       3.257,77

Door te zenden collecten en giften diaconale aard wereldwijd

 €         3.600,00

 €       5.193,67

 €       4.652,46

   

Door te zenden colleceten en giften overig (zendingsbussen)

 €         1.300,00

 €         710,37

 €       1.319,18

Totale baten

 €       21.920,00

 €     22.745,12

 €     21.509,53

       

Lasten

     

Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten

 €        1.205,00 

 €      1.214,71

 €         980,16

Diaconaal quotum

 €         1.100,00

 €          867,81

 €         979,09

Overige bijdragen en contributies

 €            100,00

 €                 -

 €         127,45

Bankkosten

 €            210,00

 €          236,05

 €         188,18

Overige lasten diaconaal werk plaatselijk

 €         4.500,00

 €       1.660,17

 €         940,19

Aanvullende betaling doorzendcollecte

 €                    -  

 €                  -

 €         100,00

Afdracht bijdrage inzake noodhulp

 €         1.500,00

 €       1.500,00

 €      1.000,00

Door te zenden collecten en giften diaconale aard plaatselijk

 €         9.500,00

 €       7.025,61

 €      7.921,52

Door te zenden collecten en giften diaconale aard regionaal/landelijk

 €         2.900,00

 €       3.521,45

 €      3.257,77

Door te zenden collecten en giften diaconale aard wereldwijd

 €         3.600,00

 €       5.417,85

 €      4.652,46

   

Door te zenden colleceten en giften overig (zendingsbussen)

 €         1.300,00

 €         710,37

 €      1.319,18

Totale lasten

 €       25.085,00

 €     22.154,02

 €    21.466,00

       

Resultaat 

 €       -3.165,00

 €           591,10

 €          43,53

Toelichting

Met een teruglopend aantal gemeenteleden was bij het opstellen van de begroting al een ambitieus bedrag opgenomen van € 4.000,00. En hoewel 2019 nog een mooi bedrag had opgebracht was het niet vanzelfsprekend dat 2020 hier in de buurt zou komen. En met alle Corona beperkingen zag het er ook niet hoopvol uit dat we in de buurt van het begrote bedrag zouden komen. Met kunst en vliegwerk lukte het nog om de enveloppen voor de Diaconale vrijwillige bijdrage geregeld te krijgen en nog voor kerst bij iedereen te verspreiden. En toen gebeurde het kleine wonder dat de bijdragen bleven binnen stromen en konden we met een stuk overloop naar jan 2021 een bedrag registreren van € 7.186,45.

­