­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Namens de Kerkenraad ligt hierbij ter inzage het Jaarverslag Diaconie 2018.

Heeft u vragen over het jaarverslag 2018,  stuur dan een email met uw vraag naar : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Druk "hier" voor het Jaarverslag Diaconie 2018.

 

        De diaconale (eerste) collecten

 

 
 

2 juni   Hospice De Wingerd Amerongen

De Wingerd biedt High Care Zorg aan cliënten met een korte levensverwachting. De zorg voor cliënt en naaste richt zich op een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven en sterven. De zorg is gericht op alle aspecten van het mens zijn en omvat pijn- en symptoombestrijding, psychische en sociale ondersteuning en aandacht voor de eigen spiritualiteit.

 

9 juni   Bijbelverspreiding op Chinese platteland (Kerk in Actie)

De ‘White Yi’ is een minderheidsgroep in China. Van de 60 duizend mensen die tot deze groep behoren zijn er 40 duizend christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt een alfabetiseringsprogramma en een bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar. Met de Pinksterzendingscollecte maakt u het mede mogelijk dat ook het Oude Testament vertaald wordt.

 

16 juni   Stichting C.O.M.E.

Stichting Communication Middle East is een particuliere stichting die jaarlijks een dialoogseminar organiseert voor Israëli’s en Palestijnen van 25 tot 35 jaar. Zij gaat er van uit, dat de directe ontmoeting tussen mensen een bijdrage kan leveren aan wederzijds begrip en respectvolle toenadering. Met deze ontmoetingsseminars wil COME op bescheiden wijze een bijdrage leveren aan het dichterbij brengen van een oplossing voor de Israëlisch-Palestijnse kwestie.

 

23 juni   Vergeten vluchtelingen in Nigeria (Kerk in Actie)

Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, staan we stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak meer horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp, en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleert zij dat moslims en christenen samenwerken aan de ontwikkeling van hun dorp, bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst.

i

30 juni   Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maakt zij mogelijk dat mensen de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doet zij voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Naast vertalen van de Bijbel stelt het Bijbelgenootschap deze ook beschikbaar, bijvoorbeeld digitaal via debijbel.nl. Op diezelfde website geeft zij ook uitleg zodat mensen de bijbelteksten meer een meer kunnen begrijpen.

 

 

7 juli             Kerk in Actie - Vakantiepret voor kinderen in armoede

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die in armoede opgroeien, verrassen met een vakantietas vol speelplezier. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een pretpark in de buurt. Met de opbrengst van deze collecte kan Kerk in Actie deze vakantietassen en andere projecten die armoede bestrijden voortzetten. (www.kerkinactie.nl/vakantietas)

 

14 juli            Fistula Hospital Ethiopie

In Nederland komt het maar zelden voor dat een bevalling zó verkeerd verloopt dat de moeder zowel het kind verliest als ernstige inwendige schade oploopt. In Afrika komt het wél voor. Alleen al in Ethiopië kunnen per jaar 9000 vrouwen niet meer normaal functioneren als gevolg van hun bevalling. Het Fistula Hospital in Ethiopië behandeld de vrouwen. Wie niet geneest, leert via het ziekenhuis om te gaan met haar handicap. De patiënten zijn arm, daarom is de behandeling gratis.

 

21 juli                       Stichting Betheljadah

Stichting Betheljada in Suriname biedt vanaf november 1979 een liefdevol thuis aan kinderen en jong volwassenen met een ernstige meervoudige beperking door zowel 24-uurszorg als dagopvang aan te bieden. Betheljada probeert een inspirerende plek te creëren waarin het welzijn van de kinderen en de medewerkers centraal staat.

Door het verbeteren van de zorg neemt de levensverwachting van mensen met een beperking toe en de taboesfeer rondom beperkingen neemt af. De kennis en kunde wordt verspreid door het opleiden van eigen personeel. Door deelname aan overlegstructuren waaruit nationaal beleid voortvloeit werkt Betheljadah aan een structurele verbetering van zorg op nationaal niveau.

 

i

28 juli                          Kerk in Actie – Noodhupl & Waterproject Ethiopië  

De extreme droogte in Ethiopië houdt aan. Waterbronnen staan leeg. Oogsten mislukken en vee sterft. Vorig jaar gaf Kerk in Actie aan dat 5 miljoen mensen dringend hulp nodig hadden, nu spreken zij over 9 miljoen mensen in Ethiopië. Onze bijdrage blijft nodig. Kerk in Actie verleent noodhulp en traint en coacht kerkelijke partners in Ethiopië. Zij maken mensen beter bestand tegen deze rampen. Het gaat om het leren hoe wateropslagplaatsen te herstellen en ondergrondse waterputten aan te leggen. Ook onderwijzen zij boeren over gewassen die tegen droogte bestand zijn.  

 

4 augustus                 Voedselbank Heuvelrug

Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug heeft sinds 2011 als doel om (tijdelijk) voedsel te verschaffen aan mensen die in de gemeente Utrechtse Heuvelrug onder de armoedegrens leven, en het reduceren van verspilling van voedsel. Ruim 85 vrijwilligers voorzien wekelijks rond de 80 gezinnen van een pakket. Voor het voedsel wordt niet betaald en er wordt puur met vrijwilligers gewerkt. Geld is wel nodig voor de koelbus, brandstof en de energiekosten van de koelingen.

 

11 augustus                Kerk in Actie - Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. Zij geven huiswerkbegeleiding, stimuleren jongeren hun opleiding afmaken, bieden bijbelonderwijs en helpen bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

 

18 augustus                             Bartimeus

Bartiméus is in 1915 opgericht en in 100 jaar uitgegroeid tot een expertise-organisatie die mensen met een visuele beperking ondersteunt om het leven te leven zoals zij dat willen. Haar kennis en ervaring zet Bartiméus is voor opvang en onderwijs maar ook om de maatschappij alerter en toegankelijker te maken voor mensen met een visuele beperking. Bartiméus werkt vanuit de maatschappelijke opdracht en geïnspireerd door christelijke waarden. Naar financiering vanuit de overheid werft Bartiméus fondsen voor projecten die niet of slechts gedeeltelijk door de overheid betaald worden maar wel hard nodig zijn voor een goede kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld rolstoelfietsen of het (deels) bekostigen van vakanties voor meervoudig beperkte cliënten.

 

25 augustus                               MAF - Mission Aviation Fellowship

Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Als er al wegen zijn, zijn ze vaak slecht en soms ook gevaarlijk. Een tocht die over de weg 9 uur duurt wordt in 45 minuten gevlogen. Bij een medische noodsituatie kan dat levens redden. Met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig van de MAF op zodat hulporganisatie kun werk kunnen doen.

 

 

1 spetember                                PKN Missionair - Proef de kerk

Wat is het mooi als zoveel mogelijk kerkdeuren wagenwijd open staan voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de landelijke actie Kerkproeverij. Één zondag per jaar waarop gemeenteleden heel gericht buren, vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. Om eens te ´proeven´ aan de kerk. Deze zondag wordt landelijk ondersteund met een website en materialen. Met de opbrengst van deze collecte maakt u deze ondersteuning mogelijk.

 

8 september                                  JOP - Kliederen in de kerk

Op meer dan 130 plaatsen in Nederland wordt regelmatig samen ontdekt, gevierd en gegeten in een Kliederkerk. Tijdens deze missionaire vorm van kerk zijn gaan mensen van alle leeftijden samen op verrassende manieren aan de slag met een bijbelverhaal. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal. Een opa verteld: “Ik neem mijn kleinkinderen graag mee naar Kliederkerk. Ze komen eigenlijk nooit meer in de kerk, maar hier ontdek ik samen met hen op een creatieve manier een bijbelverhaal.” Met deze collecte ondersteunen we dat meer kinderen, tieners, ouders en opa’s en oma’s op een leuke en creatieve wijze het geloof kunnen ontdekken.

 

 

De begroting  2019 en het collecterooster 2019 van de Diaconie ligt na behandeling in de Kerkenraad hierbij ter inzage.

Heeft u vragen over de begroting of het collecterooster  stuur dan een email met uw vraag naar : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Druk "hier" voor de begroting 2019.

Druk "hier" voor het collecterooster 2019

Het College van Diakenen                                                                         klik "hier" voor Collecterooster komende maanden


Het College van Diakenen bestaat ten minste uit acht diakenen. Het College werkt voor de hele gemeente, voor Maarn en Maarsbergen, waarbij we ernaar streven in beide locaties optimaal te functioneren. Ten minste vier diakenen zijn actief in de locatie Maarsbergen, ten minste vier diakenen zijn actief in de locatie Maarn.

Het beleid van de Diaconie is er op gericht de betrokkenheid van de gemeente bij het diaconale werk te stimuleren door:

  • De gemeente bewust te maken van haar Bijbelse opdracht om te zien naar elkaar en naar de mens die materiële hulp nodig heeft, binnen en buiten de kerk, dichtbij en ver weg.

  • De gemeente waakzaam te maken voor situaties van onrecht en nood en acties van het College van Diakenen daadwerkelijk te steunen.

  • Bekendheid te geven aan de diverse werkzaamheden van het College van Diakenen.

  • Open te staan voor suggesties uit de eigen gemeente en hier met regelmaat toe uit te nodigen.

 Naast het stimuleren van de betrokkenheid van de gemeente, wil het college concreet actie ondernemen. Behalve de gebruikelijke taken van de diaconie, richt onze inzet in 2018 en de volgende jaren zich in ieder geval op:

  • Gerichte acties voor concrete ondersteuning, waaronder tegoedbonnen bij de plaatselijke supermarkt voor kerst en de actie “schoenendoos” voor kinderen in de derde wereld.
  • Het serieus opnemen van haar taken op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Hierbij wordt zij ondersteund door een ZWO-commissie. De ZWO-groep neemt ook deel aan de vergaderingen van het College van Diakenen.
  • Alert zijn op verzoeken tot individuele ondersteuning in de eigen dorpen. Sociale ondersteuning dichtbij.
  • Het betrekken van de jeugd.
­