­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

De leiding van de Protestantse Gemeente

Samenstelling
Zoals het geval is bij alle gemeenten die zijn aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland wordt ook de Protestantse Gemeente te Maarn-Maarsbergen geleid door de plaatselijke kerkenraad.
De kerkenraad omvat 24 ambtsdragers. Naast 2 predikanten zijn er 9 ouderlingen, 4 ouderling kerkrentmeesters en tevens nog 9 diakenen. Bij andere sub-ingangen in het hoofdmenu Informatie van de website kan men vinden wat de taak is van deze vrijwilligers.

Ouderlingen en diakenen worden voor vier jaar gekozen uit en door de gemeenteleden met de mogelijkheid van 1, 2 of 4 jaar verlenging. Predikanten worden als regel voor een onbepaalde tijd beroepen door de plaatselijke gemeente.

Een aantal leden van de kerkenraad maken tegelijk deel uit van één van de beide Locatieraden, respectievelijk rond de Ontmoetingskapel in Maarn en rond de Dorpskerk in Maarsbergen.

Verantwoordelijkheden
De uitvoering van maatregelen en activiteiten liggen niet bij de kerkenraad. Zo is de kerkenraad wel verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente maar vertrouwt zij de verzorging daarvan toe aan het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zo ligt binnen de in de kerkenraad vastgestelde kaders, de uitvoering van de erediensten en van het pastoraat in handen van de twee Locatieraden en de Pastorale Raad. Al de genoemde colleges en raden stemmen hun beleid af op het beleid van de kerkenraad en doen regelmatig verslag van hun werkzaamheden aan de kerkenraad. Voor het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking is een ZWO-commissie als commissie van bijstand gevormd. Deze werkt nauw samen met de diaconie.

De kerkenraad is op 1 oktober 2019 als volgt samengesteld:

Predikanten
Ds Andries den Besten, voor 60% werkzaam met aandachtsgebied Dorpskerk + buurt noord 4van de Ontmoetingskapel

                                       voorzitter Locatieraad Maarsbergen
Ds Erik de Waard, tijdelijk tot 1 januari 2020 voor 40% werkzaam (ivm zwangerschapsverlof ds Mariëlle Jochemsen) 
Ds Mariëlle Jochemsen, aandachtsgebied Ontmoetingskapel, behalve buurt noord 4
                                        aangesteld voor 100%, tijdelijk met zwangerschapsverlof, vanaf 1 januari 2020 voor 80%

Ouderlingen met speciale taak
Erik Somsen, voorzitter kerkenraad vanaf 23 sep 2018

Jan Spilker, scriba
Henk Jongsma, met speciale opdracht “voorzitter locatieraad Maarn”

Pastorale ouderlingen, aandachtsgebied Dorpskerk
Nel van Wolfswinkel

Annehe den Besten

Pastorale ouderlingen, aandachtsgebied Ontmoetingskapel

Cindy Amersfoort
Vacature
Mechteld van den Beld, met speciale doelgroep ouderen
Tertia Huyser, met speciale aandachtsgebied jeugd

(er zijn ook zeven coördinatoren van buurtteams, maar zij hebben geen zitting in de kerkenraad, maar wel in de pastorale raad)

College van diakenen
Hanna van den Berg, voorzitter

Jan Stroomberg, secretaris
Ineke Somsen
Lien Odijk
Jaap Toet
Akke Koornneef
Wineke Sloos
Tineke van Ravesteijn
Vacature
Hans Donker, penningmeester (buiten de kerkenraad)

College van Kerkrentmeesters
Ouderling kerkrentmeesters:

Jan Maarten van der Meulen, voorzitter
Jaap van 't Hoog
Cees van Ginkel
Dick Veldhuizen

Kerkrentmeesters
(buiten de kerkenraad)

Joke van den Essenburg, secretaris
André Turkesteen, beheer Ontmoetingskapel en pastorie Berkenlaan
Arjen Beitler, beheer Ontmoetingskapel en pastorie Berkenlaan
Piet Rodenburg
Gert Jan van Soomeren, penningmeester

Nog enige toelichting:
In de kerkenraad zijn vanaf 2017 de volgende zaken afgesproken:
De voltallige kerkenraad komt 4 maal bijeen zij vormt het algemeen bestuur.
De kleine kerkenraad komt 4 a 6 maal bijeen, zij vormt het dagelijks bestuur en is samengesteld uit 10 personen die evenredig over de beide lid kerken verdeeld zijn.
Het moderamen bestaat uit predikant(en), voorzitter en scriba, zij stellen de agenda samen voor vergaderingen van de (kleine) kerkenraad.
Vanuit de groep ouderlingen is er iedere zondag iemand beschikbaar die als ouderling van dienst functioneert en een tweede ouderling die de liturgieën en gemeentebrieven uitdeelt. Elke zondag heeft ook een diaken dienst voor de diaconale mededelingen en voor de inzameling van de gaven samen met een vrijwilliger.

 

­