­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

De leiding van de Protestantse Gemeente

Samenstelling
Zoals het geval is bij alle gemeenten die zijn aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland wordt ook de Protestantse Gemeente te Maarn-Maarsbergen geleid door de plaatselijke kerkenraad.
De voltallige kerkenraad omvat 22 ambtsdragers en 2 vacatures. Naast 2 predikanten zijn er 9 ouderlingen en 1 vacature jeugdouderling, 4 ouderling kerkrentmeesters en tevens nog 7 diakenen en 1 vacature. Hieronderite kan men vinden wat de taak is van deze vrijwilligers.

Ouderlingen en diakenen worden voor vier jaar gekozen uit en door de gemeenteleden met de mogelijkheid van 1, 2 of 4 jaar verlenging. Predikanten worden als regel voor een onbepaalde tijd beroepen door de plaatselijke gemeente.

Een aantal leden van de voltallige kerkenraad maken tegelijk deel uit van één van de beide wijkkerkenraden, respectievelijk rond de Ontmoetingskapel in Maarn en rond de Dorpskerk in Maarsbergen.

Verantwoordelijkheden
De uitvoering van maatregelen en activiteiten liggen niet bij de kerkenraad. Zo is de kerkenraad wel verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente maar vertrouwt zij de verzorging daarvan toe aan het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zo ligt binnen de in de kerkenraad vastgestelde kaders, de uitvoering van de erediensten en van het pastoraat in handen van de twee Locatieraden en de Pastorale Raad. Al de genoemde colleges en raden stemmen hun beleid af op het beleid van de kerkenraad en doen regelmatig verslag van hun werkzaamheden aan de kerkenraad. Voor het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking is een ZWO-commissie als commissie van bijstand gevormd. Deze werkt nauw samen met de diaconie.

De kerkenraad is op 1 oktober 2022 als volgt samengesteld:

Predikanten
Ds Andries den Besten, voor 40% werkzaam met aandachtsgebied Dorpskerk

Ds Mariëlle Jochemsen, voor 80% werkzaam met aandachtsgebied Ontmoetingskapel

Ouderlingen met speciale taak
Jaap van 't Hoog, voorzitter algemene kerkenraad

Iris Casteren van Cattenburch, scriba
Fokke Sybesma, met speciale opdracht “voorzitter locatieraad Maarn”
Jaap van 't Hoog, met speciale opdracht "voorzitter locatieraad Maarsbergen"

Pastorale ouderlingen, aandachtsgebied Dorpskerk
Dicky Vernig

Anneke den Besten

Pastorale ouderlingen, aandachtsgebied Ontmoetingskapel
Leo Grasman
Cindy Amersfoort
Karin Schoonhoven
Mechteld van den Beld
Vacature jeugdouderling
(er zijn ook zeven coördinatoren van buurtteams, maar zij hebben geen zitting in de kerkenraad, maar wel in de pastorale raad)

College van diakenen
Voor Maarn:
Tineke van Ravesteijn, voorzitter
Saskia Romeijn
Jeanette Breekveldt
Walter Scholten
Voor Maarsbergen:
Lien Odijk
Annemieke de Ridder
Akke Koornneef, secretaris 
Vacature


Hans Donker, penningmeester (buiten de kerkenraad)

College van Kerkrentmeesters
Ouderling kerkrentmeesters:

Erwin Amersfoort, voorzitter
Jaap van 't Hoog
Henk Rommers
Dick Veldhuizen

Kerkrentmeesters
(buiten de kerkenraad)

Caroline Berg,                secretaris
André Turkesteen,          beheer kerkgebouwen 
Arjen Beitler,                   beheer kerkgebouwen
Bert Klingenberg,            penningmeester Algemene Kerkenraad
Gert Jan van Soomeren, penningmeester Ontmoetingskapel
Nel van Wolfswinkel,       penningmeester Dorpskerk

Nog enige toelichting:
In de kerkenraad zijn vanaf 2021 de volgende zaken afgesproken:
De voltallige kerkenraad komt minimaal 2 maal per jaar bijeen zij vormt het algemeen bestuur.
De Algemene Kerkenraad komt 4 maal  per jaar samen, zij vormen het dagelijks bestuur en controleren de wijkkerkeraden

De wijk kerkenraden komen in de regel 6 maal bijeen, zij vormen het dagelijks bestuur van iedere wijk en is opgebouwd uit kerkenraadsleden en gemeenteleden.
Het moderamen bestaat uit de beide predikanten, voorzitter en scriba, zij stellen de agenda samen voor vergaderingen van de Algemene Kerkenraad en van de verderingen van de voltallige kerkenraad.
Vanuit de groep ouderlingen is er iedere zondag iemand beschikbaar die als ouderling van dienst functioneert en een tweede ouderling die de liturgieën en gemeentebrieven uitdeelt. Elke zondag heeft ook een diaken dienst voor de diaconale mededelingen en voor de inzameling van de gaven samen met een vrijwilliger.

 

­