­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Het College van Diakenen                                                                         klik "hier" voor Collecterooster komende maanden


Het College van Diakenen bestaat ten minste uit acht diakenen. Het College werkt voor de hele gemeente, voor Maarn en Maarsbergen, waarbij we ernaar streven in beide locaties optimaal te functioneren. Ten minste vier diakenen zijn actief in de locatie Maarsbergen, ten minste vier diakenen zijn actief in de locatie Maarn.

Het beleid van de Diaconie is er op gericht de betrokkenheid van de gemeente bij het diaconale werk te stimuleren door:

  • De gemeente bewust te maken van haar Bijbelse opdracht om te zien naar elkaar en naar de mens die materiële hulp nodig heeft, binnen en buiten de kerk, dichtbij en ver weg.

  • De gemeente waakzaam te maken voor situaties van onrecht en nood en acties van het College van Diakenen daadwerkelijk te steunen.

  • Bekendheid te geven aan de diverse werkzaamheden van het College van Diakenen.

  • Open te staan voor suggesties uit de eigen gemeente en hier met regelmaat toe uit te nodigen.

 Naast het stimuleren van de betrokkenheid van de gemeente, wil het college concreet actie ondernemen. Behalve de gebruikelijke taken van de diaconie, richt onze inzet in 2018 en de volgende jaren zich in ieder geval op:

  • Gerichte acties voor concrete ondersteuning, waaronder tegoedbonnen bij de plaatselijke supermarkt voor kerst en de actie “schoenendoos” voor kinderen in de derde wereld.
  • Het serieus opnemen van haar taken op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Hierbij wordt zij ondersteund door een ZWO-commissie. De ZWO-groep neemt ook deel aan de vergaderingen van het College van Diakenen.
  • Alert zijn op verzoeken tot individuele ondersteuning in de eigen dorpen. Sociale ondersteuning dichtbij.
  • Het betrekken van de jeugd.

De diaconale (eerste) collecten mei 2018


06 mei Feest van de Geest
Als u rond Hemelvaart en Pinksteren door de dorpen Maarn, Maarsbergen, Woudenberg, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen wandelt, fietst of rijdt dan ziet u heel veel rood. Rood is de kleur van Pinksteren, het Feest van de Geest. Zestien kunstenaars uit deze regio laten zich inspireren door het Pinksterverhaal met als thema ‘Levensadem’ om zo een nieuw kunstwerk te maken, die te zien zullen zijn in vijftien kerken in de genoemde dorpen. Op 10,12,13 en 19 t/m 21 mei openen zij hun deuren extra tussen 13.00-17.00 uur. In elk kerkgebouw staat, hangt of ligt een nieuw kunstwerk. De Dorpskerk en Ontmoetingskapel nemen deel aan dit mooie project.

10 mei Hospice De Wingerd Amerongen
De Wingerd biedt High Care Zorg aan cliënten met een korte levensverwachting. De zorg voor cliënt en naaste richt zich op een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven en sterven. De zorg is gericht op alle aspecten van het mens zijn en omvat pijn- en symptoombestrijding, psychische en sociale ondersteuning en aandacht voor de eigen spiritualiteit.

13 mei C.O.M.E.
Stichting C.O.M.E. (Communication Middle East) is een particuliere stichting die jaarlijks een dialoogseminar organiseert voor Israëli’s en Palestijnen van 25 tot 35 jaar. COME gaat er van uit, dat de directe ontmoeting tussen mensen in een intensief communicatieproces een bijdrage kan leveren aan wederzijds begrip en respectvolle toenadering, juist in een situatie zoals in het Midden-Oosten, waarin vijandschap en bedreiging diepe wortels hebben. Met deze ontmoetingsseminars wil COME op bescheiden wijze een bijdrage kan leveren aan het dichterbij brengen van een oplossing voor de Israëlisch-Palestijnse kwestie.

20 mei Feest van de Geest
Als u rond Hemelvaart en Pinksteren door de dorpen Maarn, Maarsbergen, Woudenberg, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen wandelt, fietst of rijdt dan ziet u heel veel rood. Rood is de kleur van Pinksteren, het Feest van de Geest. Zestien kunstenaars uit deze regio laten zich inspireren door het Pinksterverhaal met als thema ‘Levensadem’ om zo een nieuw kunstwerk te maken, die te zien zullen zijn in vijftien kerken in de genoemde dorpen. Op 10,12,13 en 19 t/m 21 mei openen zij hun deuren extra tussen 13.00-17.00 uur. In elk kerkgebouw staat, hangt of ligt een nieuw kunstwerk. De Dorpskerk en Ontmoetingskapel nemen deel aan dit mooie project.
(Bijbel)onderwijs op platteland Bangladesh (Kerk in Actie)
Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen, en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren. Zo biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de Bijbel lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool krijgen kinderen bijbelonderwijs. Verder organiseert MCCP huiswerkbegeleiding en kinderkampen. Kerk in Actie wil in 2018 via MCCP twintig lokale kerken ondersteunen om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn.

27 mei Bijbelgenootschap
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maakt zij mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doet zij voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Naast vertalen van de Bijbel stelt het Bijbelgenootschap deze ook beschikbaar, bijvoorbeeld digitaal via debijbel.nl. Op diezelfde website geeft zij ook uitleg zodat mensen de bijbelteksten meer een meer kunnen begrijpen.

 

   De diaconale (eerste) collecten juni 2018

3 juni

Omduw

Omduw (Oecumenische missionaire diaconale utrechtse werkgroep) is in 1974 ontstaat uit een christelijk initiatief om in de stad Utrecht een diaconaal missionair centrum op te richten.Sinds 1994 is Omduw een onafhankelijke stichting, die door twintig kerken uit heel Utrecht wordt ondersteund. Het werk wordt uitsluitend door vrijwilligers gedaan, afkomstig uit de Utrechtse kerken.Omduw is er vooral om mensen die dakloos zijn (of dreigen te worden) met raad en daad terzijde staan. Zij geeft bezoekers van het spreekuur een luisterend oor, maar zeker ook concrete hulp bij het vinden van een slaapplaats of maaltijd, voor zover mogelijk en noodzakelijk.

10 juni

Kerk in Actie – Bijenhouden voor de toekomst

Guatemala werd tientallen jaren lang geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid in het land is groot. Hierdoor kunnen jongeren niet in hun eigen levensonderhoud voorzien. Vredescentrum Barbara Ford, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. Waarna ze hun eigen onderneming kunnen starten. Naast vakopleidingen geeft het centrum ook trainingen in (mensen)rechten. Het Vredescentrum Barbara Ford biedt jongeren zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dat geeft hen hoop op een goede toekomst.

17 juni

Kerk in Actie - Inloophuis als rustpunt

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor deze mensen is een inloophuis een ontmoetingsplek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Waar even op adem gekomen kan worden.

Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Gelukkig zijn er steeds meer vrijwilligers die zich inzetten. Op al die plekken wordt gewerkt aan een samenleving waarin ieder mens telt.

De inloophuizen vallen onder het ‘netwerk DAK’ (Door aandacht kracht) waar professionals de vele vrijwilligers van inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat ondersteunen. Met deze collecte steunt Kerk In Actie het netwerk DAK en concreet de inloophuizen.

24 juni

Stichting Betheljadah

Stichting Betheljada in Suriname biedt vanaf november 1979 een liefdevol thuis aan kinderen en jong volwassenen met een ernstige meervoudige beperking door zowel 24-uurszorg als dagopvang aan te bieden. Betheljada probeert een inspirerende plek te creëren waarin het welzijn van de kinderen en de medewerkers centraal staat.

Door het verbeteren van de zorg neemt de levensverwachting van mensen met een beperking toe en de taboesfeer rondom beperkingen neemt af. De kennis en kunde wordt verspreid door het opleiden van eigen personeel. Daarnaast wil zij door het aanbod aan zorggerelateerde diensten een voorbeeld zijn voor haar omgeving. Door deelname aan overlegstructuren waaruit nationaal beleid voortvloeit werkt Betheljadah aan een structurele verbetering van zorg op nationaal niveau.

 

 

 De diaconale (eerste) collecten juli en augustus 2018

1 juli

JOng Protestant (JOP) - Met school naar de kerk

Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabij gelegen school. Ze organiseren leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School bundelen en samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen en verspreiden. Zodat meer leerlingen het goede nieuws horen

8 juli

Waterproject Extreme droogte Ethiopië (KIA)

De extreme droogte in Ethiopië houdt aan. Waterbronnen staan leeg. Oogsten mislukken en vee sterft. In 2018 hebben meer dan 5 miljoen mensen dringend hulp nodig. Kerk in Actie verleent noodhulp en traint en coacht kerkelijke partners in Ethiopië. Zij maken mensen beter bestand tegen deze rampen. Het gaat om het leren hoe wateropslagplaatsen te herstellen en ondergrondse waterputten aan te leggen. Ook onderwijzen zij boeren over gewassen die tegen droogte bestand zijn.

15 juli

Voedselbank Heuvelrug

Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug heeft sinds 2011 als doel om (tijdelijk) voedsel te verschaffen aan mensen die in de gemeente Utrechtse Heuvelrug onder de armoedegrens leven, en het reduceren van verspilling van voedsel. Ruim 60 vrijwilligers voorzien wekelijks rond de 70 gezinnen van een pakket. Voor het voedsel wordt niet betaald en er wordt puur met vrijwilligers gewerkt. Geld is wel nodig voor de koelbus, brandstof en de energiekosten van de koelingen.

22 juli

Bartimeus

Bartiméus is in 1915 opgericht en in 100 jaar uitgegroeid tot een expertise-organisatie die mensen met een visuele beperking ondersteunt om het leven te leven zoals zij dat willen. Haar kennis en ervaring zet Bartiméus is voor opvang en onderwijs maar ook om de maatschappij alerter en toegankelijker te maken voor mensen met een visuele beperking. Bartiméus werkt vanuit de maatschappelijke opdracht en geïnspireerd door christelijke waarden. Naar financiering vanuit de overheid werft Bartiméus fondsen voor innovatieve projecten betreffende onderwijs of behandeling die niet of slechts gedeeltelijk door de overheid betaald worden maar wel hard nodig zijn voor een goede kwaliteit van leven. Ook kleinschalige initiatieven worden niet vergeten, zoals rolstoelfietsen of het (deels) bekostigen van vakanties voor meervoudig beperkte cliënten. 

29 juli

MAF - Mission Aviation Fellowship

Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Als er al wegen zijn, zijn ze vaak slecht en soms ook gevaarlijk. Een tocht die over de weg 9 uur duurt wordt in 45 minuten gevlogen. Bij een medische noodsituatie kan dat levens redden. Met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig van de MAF op zodat hulporganisatie kun werk kunnen doen.

5 aug

ZOA

Een ramp overkomt je. Net als een conflict. Je kunt er niets aan doen, en toch word je erdoor getroffen. Angst en verdriet overheersen. Onderdak, eten en drinken vormen elke dag een zorg. Wanneer wordt alles weer zoals het ooit was? ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat ZOA in de gebieden zelf actief is, weet zij wat de mensen nodig hebben. Eerst richt zij zich op de primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Gericht op zowel noodhulp als wederopbouw. De wederopbouw gebeurd samen met de lokale bevolking. Zij gaan bijvoorbeeld aan de slag als programmamedewerker, beveiliger of docent. Ook overheden, kerken en banken betrekken worden betrokken. Zo ontstaat de oplossing van binnenuit en wordt er een stabiele basis voor de toekomst gelegd.

12 aug

School voor gehandicapte kinderen in Kameroen (KIA)

In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. De school Fedeme, in Zuid-Kameroen biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. Kinderen leren naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden aan, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien of teenslippers maken. Er is ook nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Kerk in Actie wil in 2018 vijftig verstandelijk gehandicapte en twintig dove kinderen passend onderwijs geven.

 

19 aug

De Regenboog

De Regeboog Groep wil de ontwikkeling van mensen in (sociale) armoede stimuleren zodat zij actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit vanuit de visie dat ieder mens de moeite waard is. De Regenboog richt zich op Amsterdam en stimuleert hen om zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan. De Regenboog werkt met veel vrijwilligers. Donaties zijn nodig voor de activiteiten en praktische zaken als brillen, maaltijden en het betalen van tandartsrekeningen voor mensen die dat zelf niet kunnen. Al die kleine en minder kleine dingen die ervoor zorgen dat een mens niet alleen bestaat, maar ook het gevoel heeft te leven; van waarde te zijn.

 

26 aug

Al basma Centrum

Het Al Basma Special Centre net ten oosten van Bethlehem is een plek waar jonge volwassenen met leerproblemen gedurende de dag terecht kunnen voor training in waardevolle levens- en werkvaardigheden. Het centrum werd in 1987 opgericht met slechts 5 cliënten maar biedt nu plek aan 37 jong volwassenen vanaf 12 jaar. Door een atmosfeer te bieden waarin talenten kunnen rijpen, ontwikkelen voorheen verbannen jongeren met beperkte capaciteiten een rijke band met hun gemeenschap. De liefde en het respect dat ze hier leren, helpt hen enorm bij het opbouwen van relaties in de buitenwereld.

2 sept

Fistula Hospital Ethiopië

In Nederland komt het maar zelden voor dat een bevalling zó verkeerd verloopt dat de moeder zowel het kind verliest als ernstige inwendige schade oploopt.

Maar in Afrika is dat anders. Alleen al in Ethiopië worden per jaar zo’n  9000 jonge vrouwen verstoten. Als gevolg van een dagenlange bevalling kunnen de vrouwen niet meer normaal functioneren. Ze ruiken daarbij niet fris en worden daarom verstoten naar een hut ver buiten het dagelijks leven van het dorp.

Het Fistula Hospital heeft zes vestigingen waaronder in Addis Ababa. In het ziekenhuis worden de vrouwen geopereerd met 95% kans op genezing. Wie niet geneest, leert via het ziekenhuis om te gaan met zijn handicap. De patiënten zijn, mede door hun situatie, arm. De behandeling in het Fistula Hospital is gratis.

 

 

­