­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Het College van Diakenen                                                                         klik "hier" voor Collecterooster komende maanden


Het College van Diakenen bestaat ten minste uit acht diakenen. Het College werkt voor de hele gemeente, voor Maarn en Maarsbergen, waarbij we ernaar streven in beide locaties optimaal te functioneren. Ten minste vier diakenen zijn actief in de locatie Maarsbergen, ten minste vier diakenen zijn actief in de locatie Maarn.

Het beleid van de Diaconie is er op gericht de betrokkenheid van de gemeente bij het diaconale werk te stimuleren door:

  • De gemeente bewust te maken van haar Bijbelse opdracht om te zien naar elkaar en naar de mens die materiële hulp nodig heeft, binnen en buiten de kerk, dichtbij en ver weg.

  • De gemeente waakzaam te maken voor situaties van onrecht en nood en acties van het College van Diakenen daadwerkelijk te steunen.

  • Bekendheid te geven aan de diverse werkzaamheden van het College van Diakenen.

  • Open te staan voor suggesties uit de eigen gemeente en hier met regelmaat toe uit te nodigen.

 Naast het stimuleren van de betrokkenheid van de gemeente, wil het college concreet actie ondernemen. Behalve de gebruikelijke taken van de diaconie, richt onze inzet in 2018 en de volgende jaren zich in ieder geval op:

  • Gerichte acties voor concrete ondersteuning, waaronder tegoedbonnen bij de plaatselijke supermarkt voor kerst en de actie “schoenendoos” voor kinderen in de derde wereld.
  • Het serieus opnemen van haar taken op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Hierbij wordt zij ondersteund door een ZWO-commissie. De ZWO-groep neemt ook deel aan de vergaderingen van het College van Diakenen.
  • Alert zijn op verzoeken tot individuele ondersteuning in de eigen dorpen. Sociale ondersteuning dichtbij.
  • Het betrekken van de jeugd.

De diaconale (eerste) collecten januari 2018

7 januari - Kinderhospice Binnenveld
Kinderhospice Binnenveld in Barneveld is een huis, net als thuis, voor ernstig zieke kinderen. Er is plaats voor twaalf kinderen per dag. Een huis waar zieke kinderen korte óf langere tijd kunnen verblijven, waardoor ouders en het gezin even rustig op adem kunnen komen, terwijl de zorg voor hun kind in professionele handen is. In hun uitgebreide en specialistische zorg zet het kinderhospice niet de ziekte maar het kind centraal. Naast financiering vanuit de overheid zijn giften zeer belangrijk voor het kinderhospice om haar zorg en projecten te kunnen uitvoeren. 

14 januari - Mercy Ships
Mercy Ships wil, in navolging van Jezus, hoop geven en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden omdat ieder mens kostbaar is. Mercy Ships is in 1978 gestart met de aankoop van een cruiseschip welke omgebouwd werd tot de Anastasis, een ziekenhuisschip. Sinds 1978 heeft het werk van Mercy Ships meer dan 2,5 miljoen kansarme mensen bereikt. Het huidige schip de Africa Mercy heeft 5 operatiekamers en 82 patiënt-bedden. 400 vrijwilligers uit gemiddeld 40 landen werken op het schip om de medische zorg te leveren maar ook de praktische zaken uit te voeren die horen bij het 'drijvende dorp'. Patiëntenscreenings bepalen welke zorg nodig is en gegeven kán worden. Naast medische zorg op het schip wordt er ook aan land gewerkt. Zo wordt palliatieve zorg gegeven en worden lokale medici getraind zodat het medische werk door kan gaan als het schip naar een volgend land vertrekt. Ieder jaar ligt de Afrika Mercy 10 maanden in de haven van een land in West-Afrika. De resterende twee maanden wordt het schip onderhouden. Het schip ligt nu in Kameroen tot ongeveer mei 2018. Na onderhoud hoopt zij naar Benin te varen. 

21 januari - Verschillende kerken, één Lichaam (Collecte Kerk in Actie)
Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en migrantenkerken. 'Samen Kerk In Nederland' (SKIN) is de landelijke vereniging die hen praktische ondersteuning wil bieden. Dit doet zij o.a. door een toerustingscursus voor kerkleiders en hulp bij het opzetten en versterken van interkerkelijke netwerken. SKIN wil internationale kerken met elkaar, maar ook met autochtone Nederlandse kerken verbinden. SKIN hoopt dat daarmee de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer gestalte krijgt, als getuigenis naar onze samenleving. Verschillende culturen, tradities en kerken, maar Samen één kerk, één Lichaam.

28 januari - Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie 
(Collecte Kerk in Actie)
Hoe ben je kerk naar buiten? Hoe leg je verbinding met mensen en groepen aan de rand van de kerk? Er is steeds meer aandacht voor de missionaire roeping van de kerk, maar onze cultuur en context vragen om nieuwe wegen om hieraan gestalte te geven. Hoe vind je die wegen? Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) is er voor de toerusting en educatie van vrijwilligers en professionals in de kerk. Zij geven o.a. de tweejarige opleiding 'Missionaire specialisatie' die predikanten en kerkelijk werkers op leidt om samen met de gemeente vorm te geven aan meer missionair kerkzijn. Met de opbrengst van deze collecte steunen wij het werk van het PCTE om deze en andere vormen van training aan te bieden.

De diaconale (eerste) collecten februari 2018

04 februari Kinderen uit slavernij in visserij Ghana

Via Kerk in Actie is deze collecte voor ‘Challenging Heights’. In Ghana is bij de visserij in het stuwmeer Lake Volta veel sprake van kinderslavernij. Van de 49.000 kinderen die in de visserij werken bij dit meer doen ongeveer 21.000 dit onder dwang. Het merendeel is nog geen 15 jaar oud. James Kofi Annan was zelf kindslaaf in deze visserij. Na zijn bevrijding is hij in 2007 de organisatie Challenging Heights begonnen. Kinderen worden actief bevrijd uit de slavernij. Zij worden twee jaar begeleid in hun terugkeer zodat ze echt een toekomst hebben. Kunnen ze niet terugkeren naar familie dan worden ze door de organisatie zelf opgevangen.

 

11 februari Stichting Maladah Gambi

Uitgangspunt van de stichting Maladah Gambia is om concreet werkt te maken van het recht van ieder kind op onderwijs. Hoofdproject van de stichting is de school in Kunkujang Jattaya, een klein dorp in de binnenlanden van Gambia. Sinds 2006 is steeds verder gebouwd aan de school. Voor de bouw van de school werkt Maladah Gambia zoveel mogelijk met lokale bedrijven om zo de werkgelegenheid ook te stimuleren. Nu wordt les gegeven aan 800 leerlingen vanaf de peuterklassen tot en met de middelbare school. Deze school heeft inmiddels ook een regiofunctie gekregen. Ook andere scholen in Gambia, zoals een opleidingsinstituut voor docenten, worden ondersteund door middel van bijvoorbeeld levering van lesborden en computers of het betalen van het schoolgeld.

 

18 februari Met je kind op de vlucht

Onder de 4 miljoen vluchtelingen uit Syrië bevinden zich veel moeders met kinderen. Kerk in Actie ondersteund het IOCC die in vele landen over de wereld hulp verleend. Deze collecte is concreet voor een project in Libanon gericht op de gezondheidszorg voor moeders en kinderen die uit Syrië zijn gevlucht. Verloskundige zorg, bijvoeding bij ondervoeding en voorlichting wordt gegeven. Hiermee worden levens gered en helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen te verzorgen en beschermen.

 

25 februari  Armoedebestrijding door SchuldHulpMaatjes

De schuldenproblematiek in Nederland groeit; steeds meer mensen hebben tijdelijk of blijvend schulden. Daarmee ligt ook armoede op de loer of is al een feit.
SchuldHulpMaatjes is een vorm van eigentijds diaconaat. Het is een initiatief van ‘de gezamenlijke kerken van Nederland’ en wordt landelijk en lokaal ondersteund door verschillende  kerken en organisaties.
SchuldHulpMaatjes is een aanvulling op de reguliere hulpverlening. De maatjes zijn vrijwilligers die deskundig getraind worden en waar nodig professionele ondersteuning kunnen vragen. Zij helpen mensen die in de schulden zitten weer meer grip op hun leven te krijgen.
Het uitgangspunt van SchuldHulpMaatjes is, dat in principe aan iedereen die dat nodig heeft ondersteuning en hoop geboden wordt. Dit gebeurt vanuit het geloof dat ieder mens een nieuw perspectief verdient, zonder schulden.
De lokale afdeling van SchuldHulpMaatje is ook actief in Maarn en Maarsbergen.

 

04 maart Sterke vrouwen opleiden op Papoea

Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W is al jarenlang verbonden met Kerk in Actie. De naam P3W is een afkorting van de lokale woorden voor centrum, vorming en vrouwen. P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving. De opleidingen richten zich op onderwijs, gezondheidszorg en kerkenwerk. Waar nodig wordt gestart met leren lezen en schrijven. De vrouwen nemen de kennis mee terug naar hun eigen dorp en kerk en geven hun kennis door.

­