­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

De leiding van de Protestantse Gemeente

Samenstelling
Zoals het geval is bij alle gemeenten die zijn aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland wordt ook de Protestantse Gemeente te Maarn-Maarsbergen geleid door de plaatselijke kerkenraad.
De kerkenraad omvat 30 ambtsdragers. Naast 2 predikanten zijn er 10 ouderlingen, 6 ouderling kerkrentmeesters en tevens nog 12 diakenen. Bij andere sub-ingangen in het hoofdmenu Informatie van de website kan men vinden wat de taak is van deze vrijwilligers.

Ouderlingen en diakenen worden voor vier jaar gekozen uit en door de gemeenteleden met de mogelijkheid van verlenging. Predikanten worden als regel voor een onbepaalde tijd beroepen door de plaatselijke gemeente.

Een aantal leden van de kerkenraad maken tegelijk deel uit van één van de beide Locatieraden, respectievelijk rond de Ontmoetingskapel in Maarn en rond de Dorpskerk in Maarsbergen.

Verantwoordelijkheden
De uitvoering van maatregelen en activiteiten liggen niet bij de kerkenraad. Zo is de kerkenraad wel verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente maar vertrouwt zij de verzorging daarvan toe aan het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zo ligt binnen de in de kerkenraad vastgestelde kaders, de uitvoering van de erediensten en van het pastoraat in handen van de twee Locatieraden en de Pastorale Raad. Al de genoemde colleges en raden stemmen hun beleid af op het beleid van de kerkenraad en doen regelmatig verslag van hun werkzaamheden aan de kerkenraad. Voor het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking is een ZWO-commissie als commissie van bijstand gevormd. Deze werkt nauw samen met de diaconie.

De kerkenraad is op 1 december 2016 als volgt samengesteld:

Predikanten
Ds Andries den Besten, aandachtsgebied Dorpskerk + buurt noord 4
                                       voorzitter Locatieraad Maarsbergen
Ds Aleida de Hoog, aandachtsgebied Ontmoetingskapel, behalve buurt noord 4
                                        tijdelijk aangesteld voor 40% tot 1 april 2018

Ouderlingen met speciale taak
Henk Jongsma, voorzitter kerkenraad
Jan Spilker, scriba
Hans van Werven, met speciale opdracht “scriba van de classis”

Pastorale ouderlingen, aandachtsgebied Dorpskerk
Nel van Wolfswinkel
Jan Huyser
Vacature

Pastorale ouderlingen, aandachtsgebied Ontmoetingskapel
Cindy Amersfoort
Marijke van Rossum
Mechteld van den Beld, met speciale doelgroep ouderen
Vacature, met speciale doelgroep jeugd
(er zijn ook zes coördinatoren van buurtteams, maar zij hebben geen zitting in de kerkenraad, maar wel in de pastorale raad)

College van diakenen
Henk Vernig, voorzitter
Caroline Bergh, secretaris
Dirk Jan Beishuizen, penningmeester
Diny van Laar
Janny Pater
Hanna van de Berg
Ineke Somsen
Liesan Beishuizen
Ab Willemsen
Lien Odijk
Jan Stroomberg
Vacature

College van Kerkrentmeesters
Ouderling kerkrentmeesters:
Jan Maarten van der Meulen, voorzitter
Jaap van 't Hoog
Cees van Ginkel
Dick Veldhuizen
Vacature

Kerkrentmeesters (hoeven de vergadering van de kerkenraad niet bij te wonen)
Bram Tijsseling, penningmeester
Joke van den Essenburg, secretaris
André Turkesteen, beheer Ontmoetingskapel en pastorie Berkenlaan
Arjen Beitler, beheer Ontmoetingskapel en pastorie Berkenlaan

Nog enige toelichting:
In de kerkenraad zijn voor 2017 de volgende zaken afgesproken:
De voltallige kerkenraad komt 4 maal bijeen zij vormt het algemeen bestuur.
De kleine kerkenraad komt 4 maal bijeen, zij vormt het dagelijks bestuur en is samengesteld uit 8 personen die evenredig over de beide lid kerken verdeeld zijn.
Het moderamen bestaat uit predikant(en), voorzitter en scriba, zij stellen de agenda samen voor vergaderingen van de (kleine) kerkenraad.
Vanuit de groep ouderlingen is er iedere zondag iemand beschikbaar die als ouderling van dienst functioneert en een tweede ouderling die de liturgieën en gemeentebrieven uitdeelt. Elke zondag doen ook twee diakenen dienst voor de diaconale mededelingen en de inzameling van de gaven.

 

­